Koronawirus

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy

przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 

 

w związku z zagrożeniem koronawirusem przekazuję zalecenia i proszę o rozważenie możliwości podjęcia działań profilaktycznych, które pozwolą na zminimalizowanie ryzyka

W zakresie bieżącej działalności szczecińskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych zaleca się:

1. Dokonanie analizy kalendarza imprez pod kątem oceny ryzyka dla bezpieczeństwa zdrowotnego uczestników i pracowników i odwołanie zaplanowanych uroczystości szkolnych, imprez szkolnych, olimpiad, konkursów.

2. Wprowadzenie zakazu wszystkich zorganizowanych wyjść klasowych – wycieczek, wizyt w kinie czy teatrze itp.

3. Odwołanie wszelkich zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkoły.

4. Ograniczenie do niezbędnego minimum wstępu osób trzecich, w tym również rodziców / opiekunów prawnych na teren szkoły.

5. Daleko idącą ostrożność i rozwagę w podejmowanych aktywnościach związanych z podróżowaniem uczniów i pracowników szkoły, w tym rozważenie:

- odwołania wszelkich wycieczek (krajowych i zagranicznych) organizowanych za pośrednictwem szkoły ,

- zakazu przyjmowania gości oraz organizacji wydarzeń z udziałem obywateli państw,
w których występuje duża liczba potwierdzonych przypadków zakażenia

6. Zakaz planowania wyjazdów na tzw. zielone szkoły, imprez i innych wycieczek szkolnych.

7. W miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się oddziałów między salami lekcyjnymi (jeśli to możliwe zachowanie zasady realizowania przez oddział wszystkich zajęć lekcyjnych w jednej sali)

8. Kontrola absencji pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych.

9. Wstrzymanie wynajmu pomieszczeń (sale lekcyjne, baseny, sale gimnastyczne, itd.) firmom zewnętrznym w drodze porozumienia.

10. Bieżące monitorowanie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Jednocześnie proszę o bieżące informowanie rodziców w zakresie działań profilaktycznych oraz skoierowanie do nich komunikatu o bezwzględnym zakazie przyprowadzania do przedszkola/szkoły dzieci chorych lub przeziębionych z objawami infekcji. Celem monitorowania sytuacji zobowiązuję Państwa do kontroli za pośrednictwam wychowawców przyczyn nieobecności dziecka w przedszkolu/szkole.