Rozkład dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 75

 

6:00 – 8.45 – schodzenie się dzieci do grupy

 • stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci (gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze przy niewielkim udziale nauczyciela);

 • wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela (indywidualne praca z dzieckiem);

 • zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne podnoszące ogólną sprawność ruchową dziecka

 • czynności samoobsługowe, porządkowe, pełnienie przedszkolnych dyżurów

 • przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali – wdrażanie do czynności samoobsługowych i estetycznych;

 • zabiegi higieniczne – wdrażanie do poprawnego korzystania z toalety, mycie rąk;

9.00 – 14.00 - realizacja zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 • zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków, zachowanie prawidłowej postawy ciała, propagowanie zdrowego odżywiania;
 •  realizacja zadań edukacyjnych poprzez sytuacje edukacyjne z grupą, zgodnie z tematyką wybranego programu, zajęcia z religii (prowadzone na wniosek rodziców) oraz nauka języka angielskiego

 • aktywność ruchowa na świeżym powietrzu (zabawy na placu zabaw, gry zespołowe, spacery w okolicy przedszkola, obserwacje przyrodnicze, wycieczki)

 • odpoczynek lub relaksacja – słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

14.00 – 17:00 – stwarzanie warunków do zabaw

 • zabawy odpowiadające zainteresowaniom indywidualnym przedszkolaków w sali oraz na świeżym powietrzu – zabawy swobodne

 • praca indywidualna, zespołowa;

 • prace porządkowe