"Zaczarowane Przedszkole"

Dyżur wakacyjny

 

SZANOWNI RODZICE,

Uwzględniając zgłaszane przez Rodziców uwagi i postulaty dotyczące wakacyjnej działalności przedszkoli, decyzją Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin wprowadzone zostają następujące zasady:

 •  praca w trybie wakacyjnym trwa od 26 czerwca do 25 sierpnia
 • chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w czasie wakacji będziecie Państwo mogli zgłosić bezpośrednio w swoim przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole
 • dziecko może korzystać z dyżuru łącznie przez okres nie dłuższy niż 5 tygodni

Zasady składania zgłoszeń:

 • do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki
 • wypełniony druk zgłoszenia należy złożyć w placówce macierzystej, koniecznie należy podać, w jakim terminie dziecko będzie przebywało w placówce z określeniem liczby godzin pobytu
 •  kolejność składania zgłoszeń nie jest brana pod uwagę
 • obowiązkiem rodzica jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie o zatrudnieniu. Zaświadczenie musi zawierać informację, że rodzic nie przebywa na opiece, urlopie macierzyńskim/rodzicielskim ani wychowawczym. Dyrektor ma prawo zweryfikować podane w zaświadczeniu informacje
 • dyrektor informuje rodziców o przyjęciu na dyżur poprzez zamieszczenie listy dzieci w placówce w widocznym miejscu oraz zamieszcza listy na stronie internetowej placówki
 • rodzic ma obowiązek poinformowania dyrektora o rezygnacji z przyznanego miejsca najpóźniej do 09.06.2023 r.
 •  o organizacji pracy w okresie dyżuru decyduje dyrektor
 •  w trudnych i wyjątkowych sytuacjach rodzica (np. samotne wychowanie dziecka) dyrektor indywidualnie podejmie decyzję w sprawie dyżuru wakacyjnego o kolejnych tygodniach wg kryteriów ustalonych w porozumieniu z Radą Rodziców

Okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 26 czerwca do 25 sierpnia

28 sierpnia do 01 września - przygotowanie przedszkola do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

04 września 2024 r. — rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025

TERMINY:

 Składanie zgłoszeń na dyżur w terminie od 01.02.2023 do 10.02.2023 r.

 Weryfikacja zgłoszeń w terminie od 13.02.2023 do 17.02.2023 r.

 Podanie do wiadomości zakwalifikowanych dzieci w dni 27.02.2023 r.

  

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY
do przedszkola publicznego/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Szczecinie

 

Nazwa przedszkola / szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi
Adres przedszkola / szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi
 
 
 
Imię i nazwisko dziecka
Numer PESEL dziecka
 
 

 

DANE ADRESOWE DZIECKA

 Ulica
 
  Nr budynku / Nr lokalu
 
  Kod pocztowy
 
  Poczta
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA DZIECKU OPIEKI W OKRESIE WAKACYJNYM

Oświadczam, że oboje rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic/ opiekun prawny, który samotnie wychowuje dziecko, nie są w stanie zapewnić opieki ww. dziecku, gdyż pracują i nie korzystają w tym okresie z urlopu.

 

 Podpis matki/ opiekunki prawnej                             Podpis ojca/ opiekuna prawnego

 

 

 

Deklaruję, przyprowadzanie dziecka do placówki oraz odbiór dziecka w następujących godzinach
(można wybrać maksymalnie 5 tygodni)

 

31.07 - 04.08
07.08 – 11.08
14.08 -18.08
21.08 – 25.08
28.08 – 31.08
Godzina przyprowadzania dziecka
 

 

 

 

 

Godzina odbioru dziecka
 

 

 

 

 

 

Telefony do kontaktu:

Matka dziecka/opiekun prawny: …………………………….

Ojciec dziecka/opiekun prawny:……………………………….

 

Osoby uprawnione do odbioru dziecka:

Lp.

Imię i nazwisko

Numer dowodu

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

Podpis matki/ opiekunki prawnej                               Podpis ojca/ opiekuna prawnego